top of page

Pravidla pro Zamyslet.cz

Podmínky užívání a ochrany osobních údajů (dále jen PUOOU).
Zamyslet.cz je veřejný web a stránky a jejich obsah jsou okamžitě viditelné a prohledávatelné po celém světě. Dáváme vám neveřejné způsoby komunikace a Zamyslet.cz můžete také použít pod pseudonymem tedy přezdívkou, pokud nechcete používat své jméno.
Když používáte naše služby na Zamyslet.cz, můžete si s námi sdílet informace, jako je vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, kontakty v adresáři, veřejný profil a další. Tyto informace používáme k zabezpečení věcí, jako je udržování vašeho účtu v bezpečí a zobrazování relevantnějších událostí a reklam.
Máte plnou kontrolu nad svým účtem a nastavení vám umožňuje omezení údajů, která shromažďujeme a všechny informace můžete kdykoliv upravit nebo opravit nebo účet smazat.
Máte-li otázky ohledně těchto zásad, jak shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, nebo cokoli jiného, co se týká našich postupů ochrany osobních údajů, kdykoliv kontaktujte.
Kdo může používat služby? Každý kdo umí číst a psát a má přístup k internetu.
Obsah služeb
Jste zodpovědní za vaše používání služeb a za veškerý obsah, který poskytujete, včetně dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Měli byste poskytovat pouze obsah, který můžete sdílet s ostatními.
Jakékoli použití nebo spoléhání na jakýkoli obsah nebo materiály zveřejněné prostřednictvím Služeb nebo získané prostřednictvím Služeb je na vaše vlastní riziko. Nepodporujeme, nepodporujeme, nereprezentujeme ani nezaručujeme úplnost, pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli obsahu nebo komunikace vyslaného prostřednictvím služeb nebo potvrdíme názory vyjádřené prostřednictvím služeb. Chápete, že tím, že používáte Služby, můžete být vystaveni obsahu, který by mohl být urážlivý, škodlivý, nepřesný nebo jinak nevhodný, nebo v některých případech příspěvky, které byly označeny nesprávně nebo jinak podvodné. Za veškerý obsah je výhradní odpovědnost osoby, která takový obsah vytvořila. Nesmíme sledovat ani kontrolovat obsah zveřejněný prostřednictvím našich služeb a nemůžeme převzít zodpovědnost za takový obsah.
Vyhrazujeme si právo odebrat obsah, který porušuje platné zákony ČR, například porušování autorských práv nebo ochranných známek, předstírání identity, protiprávní jednání nebo obtěžování.
Naše služby se neustále vyvíjejí. Jako takové se služby mohou čas od času změnit podle našeho uvážení. Mohli bychom zastavit (trvale nebo dočasně) poskytování služeb nebo jakýchkoli funkcí v rámci služby pro vás nebo pro uživatele obecně. Také si ponecháváme právo kdykoli na základě vlastního uvážení vytvářet limity pro používání a skladování. Můžeme také odebrat nebo odmítnout distribuci libovolného obsahu v rámci služby, pozastavit nebo ukončit uživatele a získat zpět uživatelská jména bez odpovědnosti vůči vám.
Vzhledem k tomu, že systém Zamyslet.cz poskytuje přístup k službám a jejich používání, souhlasíte s tím, že provozovatelé Zamyslet.cz a jeho poskytovatelé a partneři třetí strany mohou inzerovat na obsahu a službách nebo v souvislosti se zobrazením obsahu nebo informací ze služeb a ostatních. Souhlasíte také s tím, že nebudete zneužívat naše služby, například tím, že se do nich zasáhnete nebo k nim přistoupíte jiným způsobem než rozhraním a pokyny, které poskytujeme. Během přístupu nebo používání služeb nesmíte provádět žádné z následujících úkonů: 
(1) neoprávněný přístup a manipulace s těmito službami nebo využívání neveřejných oblastí služeb, počítačových systémů nebo technických dodávek poskytovatelů služby webu Zamyslet.cz 
(2) Sondám, skenováním nebo testováním zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě nebo porušení nebo obcházení jakýchkoli bezpečnostních nebo autentizačních opatření. 
(3) Přistupujete nebo vyhledáváte nebo se pokoušíte přistupovat ke službám nebo je vyhledávat jakýmikoliv prostředky (automatizovanými nebo jinými) jinými než prostřednictvím našich aktuálně dostupných, zveřejněných rozhraní, která jsou poskytována v rámci webu Zamyslet.cz 
(4) Vytvářet jakékoli hlavičky paketu TCP / IP nebo libovolnou část informací v hlavičce v jakémkoli e-mailu nebo odesílání, nebo jakýmkoli způsobem využívat služby k odesílání změněných, klamavých nebo falešných informací o identifikaci zdrojů. 
(5) Zasahovat nebo narušit (nebo se o to pokusit) přístup všech uživatelů, hostitelů nebo sítí, bez omezení, zasílání viru, přetížení, zaplavení, spamování, bombardování poštovních služeb nebo skriptováním vytváření obsahu způsobem, který narušuje nebo vytváří nepřiměřené zatížení služeb. 
(6) Vyhrazujeme právo na přístup, čtení, uchování a zveřejnění jakýchkoli informací, o kterých se domníváme, že je to nezbytné pro uspokojení jakýchkoli platných zákonů, nařízení, právních procesů nebo vládních požadavků, odhalovat, zabraňovat nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy, reagovat na požadavky na uživatelskou podporu nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost projektu Zamyslet.cz, jeho uživatelů a veřejnosti. 
(7)Kontrolujeme a aktivně zasahujeme proti zasílání viru, přetížení, zaplavení, spamování, bombardování poštovních služeb nebo skriptováním vytváření obsahu způsobem, který narušuje nebo vytváří zbytečné zatížení služeb. 
Provozovatel Zamyslet.cz neposkytuje osobní údaje třetím osobám!
Také si vyhrazujeme právo na přístup, čtení, uchování a zveřejnění jakýchkoli informací, o kterých se domníváme, že je to nezbytné pro uspokojení jakýchkoli platných zákonů, nařízení, právních procesů nebo vládních požadavků. 
Odhalovat, zabraňovat nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy, reagovat na požadavky na uživatelskou podporu nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost projektu Zamyslet.cz, jejích uživatelů a veřejnosti.
Váš účet
Pro plnohodnotné využití služeb systému Zamyslet.cz si budete muset vytvořit účet. Jste zodpovědní za zabezpečení vašeho účtu, proto použijte silné heslo a omezte jeho použití na tento účet. Nemůžeme a nebudeme odpovídat za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku vašeho nesplnění výše uvedeného.
Pokud jste do svého účtu přidali své telefonní číslo a později změníte nebo deaktivujete toto telefonní číslo, musíte aktualizovat informace o účtu, abyste zabránili komunikaci s někým, kdo získal vaše staré číslo.
Ukončení služeb - zrušení účtu
Váš účet na Zamyslet.cz můžete kdykoli ukončit deaktivací účtů a přerušením používání služeb. 
Můžeme pozastavit nebo ukončit svůj účet nebo přestat poskytovat vám všechny služby nebo jejich část kdykoliv z jakéhokoli důvodu. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu nebo při příštím pokusu o přístup k vašemu účtu v závislosti na okolnostech.
Uživatel výslovně prohlašuje, že informační, komunitní web a aplikace na internetové adrese Zamyslet.cz nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které odporují zákonům České republiky, Evropské Unie, USA či jiných států. 
Reklamační řád 
Veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.
Veškerá odpovědnost za používání webu/aplikace Zamyslet.cz je na straně uživatele, správce nenese žádnou odpovědnost. Správce také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, špatně nastavený spam filtr, nepřesně uvedený e-mail, atp.).
V případě, že uživateli nejsou poskytnuty uhrazené služby, je oprávněn požadovat zprovoznění uhrazených služeb. Pro tyto účely je uživatel povinen sdělit správci jakýkoliv údaj z účtu, který uvedl v registraci nebo identifikační údaje platby. V opačném případě bere uživatel na vědomí, že správce není schopen reklamované služby dohledat.
V případě, že dojde ze strany provozovatele systému Zamyslet.cz ke zrušení služeb uhrazených uživatelem, aniž by uživatel zrušil svou registraci, nebude-li ujednáno jinak, správce vrátí úhradu uživatele v plné výši takto: 
a) v případě elektronické úhrady bude poplatek vrácen prostřednictvím platební brány, kterou byla úhrada provedena;
b) v případě platby PRSMS nebo bankovním převodem bude poplatek vrácen převodem na bankovní účet uživatele.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Správce je oprávněn, v případě porušení některého z ustanovení těchto Podmínek užívání a ochrany osobních údajů (dále jen PUOOU) uživatelem, zrušit uživateli registraci, zablokovat jeho IP adresu apod. V takovém případě nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu případných škod, vrácení nebo náhradu uhrazených poplatků či kompenzace uhrazených služeb.
Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto PUOOU neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto PUOOU, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení. Provozovatel webu Zamyslet.cz je oprávněn tyto PUOOU kdykoliv změnit, o případné změně bude uživatele informován. Uživatel, v případě, že se změnou nesouhlasí, má právo změny PUOOU odmítnout a registraci či smluvní vztah ukončit. PUOOU vstupují v platnost jejich zveřejněním.
Veškerá ustanovení těchto PUOOU a eventuální smluvní vztah mezi uživatelem a správcem se řídí právním řádem České republiky.
V případě vzniku právního vztahu mezi správcem a uživatelem, tvoří tyto PUOOU nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi správcem a uživatelem a uživatel úhradou poplatku současně stvrzuje, že se s těmito PUOOU seznámil, a že je výslovně bere na vědomí a souhlasí s nimi, a že tyto PUOOU jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a provozovatelem systému Zamyslet.cz.

 

© Zamyslet.cz 1.1.2020

 

bottom of page