top of page

Odhalení nové zvoničky v obci Hříběcí

Aktualizováno: 28. 6. 2022


Hříběcí - zvonička

Dne 25.6. 2022 se od 15:00 uskutečnilo odhalení a svěcení nové zvoničky v obci Hříběcí. Zvonička byla vybudována na jiném místě než byla původní, kterou zničil traktor v době komunistického režimu, ale zvon je původní díky tomu, že byl ukryt před nacisty. Akce se zúčasnila většina obyvatel obce Hříběcí. Vše zahájil starosta Horní Cerekve Milan Kunst a místostarostka Markéta Vaňková mimo jiné prezentovala historická fakta související se zvoničkou. Farář P. Mgr. Martin Brácha po modlitbě zvoničku vysvětil a slavnostní atmosféru doplňovala hudba od muzikantů ze Základní umělecké školy v Pelhřimově. Zvon zvoničky se poprvé zazvonil, k radosti všech účastníků a na závěr si mohl každý odnést perníček ve tvaru zvoničky. Součástí slavnosti byla také výstava věnovaná historii a stavbě zvoničky s fotografiemi. Město Horní Cerekev pod, které obec Hříběcí patří udělila také několik děkovných certifikátů všem, kteří pomohli při stavbě zvoničky.

Dále uvádíme část poutavého proslovu místostarostky Markéty Vaňkové.


Zvoničky byly stavěny většinou ve vsích, kde nebyly kaple. Stavěly se hlavně k náboženského účelu. Zvonění se opakovalo každý den třikrát – za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli při zvuku zvonu zanechat práce, pokleknout a modlit se modlitbu Anděl Páně. Tradičně se klekání zvonilo po dobu trvání této modlitby, tedy zhruba dvě a půl minuty. V době, kdy ještě nebylo rozšířené nošení hodinek, sloužilo také k určování času. Za ranního klekání lidé vstávali, při poledním obědvali a u večerního posílali své děti spát.


Zvoničky plnily také funkci signalizační, zvonilo se při nějakém nebezpečí, tzn. v případě požáru, špatného počasí či válečného ohrožení. V tomto případě se zvonilo trhaně takzvaně se "šturmovalo". Zvonilo se také v případě úmrtí místního občana.


Povinnost starat se o zvoničku měla obec. Právo a povinnost zvonit byly zprvu čestnou výsadou pro váženého občana (obvykle to byl rychtář nebo majetný hospodář), později se mohl stát zvoníkem i chudší občan. Obec za službu zvoníkovi platila poplatek a někdy mu dávala možnost užívat obecní pole.


Zvonička byla postavena pravděpodobně v 2. polovině 18. století. protože na hříběckém zvonu který byl ve zvoničce osazen byl nápis: Tento zwonek dal dělat 1793 Lorenz Dosskoczil. Zvonička stála v blízkosti hráze Martínkova rybníka. Osud stavby se naplnil v roce 1975. Zvonička musela být zbourána, protože byla poškozena projíždějícím traktorem. Zvon měl větší štěstí, nebyl v době válečné roztaven a dochoval se nám do dnešních dnů.


Dalších několik informací máme o objednateli výroby zvonu p. Lorenci Doskočilovi.

Správně se jmenoval Vavřinec Doskočil, ale jeho jméno bylo v matrikách zapsáno latinsky Laurentius, počeštěně Lorenz. Narodil se 5.srpna 1739 otci Tomášovi a matce Rozině. Se svou ženou Marií Annou měl 11 dětí. Byl to sedlák v tehdejším čísle 8, dnes je to číslo 16, a stále zde žije rod Doskočilů. V matričních knihách je u jeho jména uvedeno, že byl hospodský a svého času i rychtářem obce. Lorenz Doskočil zemřel 19.února 1806.

V dnešní době se lidé snaží obnovovat tradice, respektují původní architekturu, tradiční typické prvky a stavby, snaží se vesnice zvelebovat a krášlit. I občané Hříběcí jdou tímto směrem, a proto vznikla myšlenka postavit zde novou zvoničku. Občané dali v roce 2020 požadavek městu Horní Cerekev v rámci schvalování rozpočtu města pro rok 2021 byla odsouhlasen realizace.

V červnu 2021 vypracoval p. František Červený projekt, v červenci 2021 byl vydán MěÚ Horní Cerekev územní souhlas a září začala realizace. Zároveň bylo požádáno o dotační podporu Fond Vysočiny v rámci programu obnovy venkova. Podpora Akce byla schválena v plné výši a to 100 tis. Kč.

Na stavbě se podílelo 16 firem a živnostníků, budu jmenovat hlavně ty místní, kterými byli p. Smejkal, Šamaj, Hurda, Žák, Hůry, Cháb, a firma Čepa, dále se na realizaci podíleli místní obyvatelé p. Červený, Hašek, Máca, p. Pinkas, tito pánové pracovali bez nároku na honorář. Všichni jmenovaní si jistě zaslouží velké poděkování. Prosím zatleskejme jim. Na závěr ceremonie jsou budou jmenovaným předány pamětní děkovné listy.


Samostatně věnujme poděkování Rodině Doskočilů z č.p. 16, kteří zapůjčili do nové zvoničky zvon, zde poznamenávám, že stavbu zvoničky bude ještě dodatečně umístěna děkovná tabulka. Celkové náklady přesáhli 600. tis. Kč.


Sochu vytvořil p. MgA. Tomáš Tichý , který se nemohl žehnání zvoničky účastnit, protože měl ve své farnosti rozloučení s odcházejícím p. farářem, ale prostřednictvím paní místostarostky vzkázal účastníkům následující:


"Nabídka zhotovit sochu madony z kamene do nově postavené zvonice mě nadchla, ale času na zhotovení bylo na začátku tak málo, že jsem váhal. Jednou z mála možností, jak se vejít do termínu bylo, sekat sochu takzvaně "z ruky" rovnou do kamene bez připravené předlohy. Takové práce obvykle mají své nedokonalosti a výsledek není jistý, ale naopak může vzniknout i dílo bezprostřední nebo ojedinělé. Tuto důvěru jsem od vás dostal.


Kámen je z lomu Mrákotín, je tradiční pro vysočinu a jeho trvanlivost je na staletí. Inspiraci jsem našel v gotických madonách, zejména v Jihlavské Madoně, která je sice dřevěná, ale svým bezprostředním zpracováním mi byla inspirací. Zhotovení sochy probíhalo od konce listopadu a do konce března a po časovém odstupu jsem se k práci asi na dva týdny vrátil ještě v dubnu a květnu. P. Marie – královna nebe, je doplněna korunou a malý Ježíš – boží syn svatozáří.


Jestli je socha výtvarně zdařilá, to ukáže časový odstup. Úplně vážně ale mohu říct, že mi šlo o vytvoření důstojného díla pro vás obyvatele a vaši obec. Přeji, ať vaše obec Hříběcí vzkvétá a moc Madony ať vás chrání. S pozdravem T. Tichý"


Na závěr paní místostarostka Markéta Vaňková pronesla následující slova a sklidila hlasitý potlesk všech účastníků.


"Sama za sebe si troufám říci, že přičiněním všech zúčastněných se stavba povedla. Vznikla krásná malebná zvonička, která snad bude sloužit pro potěchu mnoha dalších generací, krásně zapadla do stávajícího prostoru a stane se tak místem zastavení jednotlivce, a i místem setkávání se občanů při různých společenských událostech.

Ještě jednou děkuji Všem a přeji si ať každodenní zvuk zvonu připomíná, že společným přičiněním a úsilím lze dokázat spoustu věcí. Děkuju."


Několik fotografií a 4 videa.

322 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page